Om bestyrelsesarbejdet

Om bestyrelsesarbejdet

I bestyrelsen opleves et særligt fællesskab, der sammen har interesse i at skabe det bedste grundlag for en sund og levende skole og børnehave. Samarbejdet er præget af gensidig respekt og en hjertelig stemning, hvor enhver har plads til og interesse i at byde ind.

Bestyrelsen er den overordnede strategiske ledelse, der har ansvaret for, at skolen drives i overensstemmelse med reglerne om frie grundskoler og disse vedtægter. Konkret har bestyrelsen det overordnede ansvar for skolens administration og økonomi samt ansættelsesforhold for skolens ledere og faste medarbejdere. (Se skolens vedtægter §4).

Bestyrelsen har endvidere en helt særlig opgave i at fastholde, fortolke og udvikle skolens værdigrundlag. Dette sker i tæt samvirke med ledelsen og ansatte. Værdigrundlaget viser sig i skolens omgangstone, i traditioner og arrangementer, og i det hele taget den måde elever, lærere og pædagoger færdes sammen i hverdagen. Skolens og børnehavens ledelse har det pædagogiske ansvar og varetager den daglige ledelse af ansatte. Bestyrelsen har et tæt og engageret samarbejde med skolens og børnehavens ledelse.

Bestyrelsen består af forældre til elever på Grindsted Privatskole og Børnehaven Lindetræet, ligesom ledelse og personale er repræsenteret. Skolen og børnehaven er dermed i høj grad forældrenes skole.

Bestyrelsen består af 8 stemmeberettigede medlemmer samt skolens leder og viceskoleleder, børnehavens leder og en medarbejderrepræsentant for hhv. skole og børnehave.

Af de 8 stemmeberettigede forældremedlemmer vælges én formand, én næstformand og én kasserer. De 8 medlemmers sammensætning (se også skolens vedtægter §6):


• 2 medlemmer vælges af og blandt medlemmer af skolens forældrekreds (Forældre til skolebørn)

• 2 medlemmer vælges af og blandt forældre til børn i skolens daginstitution (Forældre til børnehavebørn)

• 4 medlemmer vælges af og blandt medlemmer af skolekredsen (Alle forældre på skolen og i børnehaven)


Der er typisk 10 bestyrelsesmøder på et skoleår. Et bestyrelsesmøde er berammet til max. to timer medmindre bestyrelsen i særlige tilfælde aftaler udvidet forløb. Dog er der i bestyrelsens forretningsorden indlagt 2-3 lange bestyrelsesmøder om året – ca.2 timers udvidelse. Der er i bestyrelsen sammensat nogle underudvalg, som har specifikke arbejdsopgaver. Der sammensættes også løbende ad hoc -udvalg, når dette er nødvendigt, som eks. ansættelsesudvalg m.m.
 

PU- udvalg (pædagogisk udvalg)
Primært forældre- samarbejde og pædagogiske tiltag/ændringer.

ØK -udvalg (økonomisk udvalg)
Primære opgaver er økonomistyring og budgetter.

Renoverings-og byggeudvalg 
Primære opgaver er styring af renoverings – og byggeprocesser.

Daginstitutionsudvalg 
Primære opgave er børnehavens dagligdag og arrangementer.