Profil

TRIVSEL FOR ALLE

På GP er forudsætningen for læring, at der er god trivsel for små som for store. Trivsel for alle skabes og sikres ved at alle oplever værdien ved fællesskabet og forstår at alle har et ansvar for egen og andres trivsel. 

Trivsel på GP:

•    Der er en god stemning med plads til glæde og humor.

•    Der er en ordentlig omgangstone, og der arbejdes aktivt på at sikre den både i det fysiske miljø og på de digitale platforme. Både ansatte og forældre er gode forbilleder

•    Alle voksne er nærværende og tydelige

•    Et tæt og forpligtende forældresamarbejde

•    Engageret, veluddannet personalegruppe med forskellige kompetencer.

•    Rum og rammer for fællesskabende aktiviteter, f.eks tværgående børnefællesskaber, morgensang for hele skolen, fremlæggelser og invitationer til at deltage på tværs af klasser/børnehaven, oplevelser og ture mv.

 

Her kommer man i skole for at lære noget

På GP vil vi, at det enkelt barn mødes med en høj faglig standard, så alle inspireres og motiveres til faglig og personlig udvikling. Vores dygtige personale uddannes løbende.  

•    Elever med særlige behov får kvalificeret støtte og hjælp

•    Vikarer er fortrinsvis enten kendt fagpersonale eller unge, der ønsker at uddanne sig til lærer eller pædagog. Nye vikarer indgår i introforløb med fagpersonale i klasserne/børnehaven.

•    Nye undervisningsmetoder/pædagogiske tilgange drøftes, så dagligdagen gøres levende, relevant og meningsfyldt i en tid, hvor verden er i konstant forandring.

•    Der sikres tid og mulighed for at der kan ske et professionelt samarbejde om både det enkelte barn og klasse/gruppe.

•    Der sikres en god evalueringskultur, så den enkelte elevs lyst til at lære styrkes.

•    Skolen skal ligge højt i sammenlignelige statistikker, (som CEPOS), og i sammenligning med kommunens skoler. Vi skal være bevidste om at disse statistikker ikke må stå alene, men ses sammen med den enkeltes personlige udvikling og udvikling af kompetencer i øvrigt.

•    Skolen uddanner til alle typer jobs – også dem, vi ikke kender endnu.

 

synlighed i lokalsamfundet

GP vil være en aktiv og synlig del af lokalsamfundet og det skal afspejle sig både i aktiviteter og udlevelse af værdier. GP vil tage medansvar for udvikling af lokalsamfundet, hvor det giver mening i f.t. skolens og børnehavens kerneopgaver.

•    GP afholder arrangementer på matriklen eller i lokalområdet. 

•    Børnenes arbejde udstilles i f.eks lokale butikker, på sygehuset, rådhuset eller lign. Der arrangeres forældreforedrag, teaterforestillinger, koncerter, og gæster inviteres til deltagelse i undervisningen, lave åbent-hus arrangementer mv.

•    Barnet forstår at man er en del af et større fællesskab både lokalt og globalt, og lærer at tage ansvar for egne valg og handlinger. Gennem "Happy Day" arbejdes der hvert skoleår med et særligt udvalgt emne, der gør noget godt for andre. 

•    Aktiv deltagelse i samarbejder og projekter i lokalsamfundet. Gennem lokale virksomhedsadoptioner samt enkeltstående projekter. 

 

gp tager et socialt ansvar

GP afspejler det samfund, vi er en del af. Derfor kan man på GP forvente at møde mangfoldighed af kompetencer, religioner, interesser, nationaliteter, erhverserfaring, og resurser. 

•    Respekt for forskellighed

•    Nysgerrighed for mangfoldighed

•    Omsorg for hinanden og ansvar for trivsel for alle

•    En god dialog og tydelig afstemning af forventninger fra start

•    GP er for de mange og ikke kun for de få

•    Dialog med bestyrelse/ledelse om muligheder, hvis det i en periode kan være vanskeligt at betale skolepengene

 

forældresamarbejde

På GP vægter vi et godt og konstruktivt forældresamarbejde højt

•    Forældrene er medansvarlige og vigtige holdspillere for børnenes trivsel. Ikke blot egne børn, men også andres

•    Forældrene har lyst til at bidrage til børnenes og skolens udvikling

•    Foreældrene deltager aktivt i skolens og børnehavens hverdag med opbakning til arrangementer og skolegangen

•    Nye forældre bliver hurtigt inddraget og ser sig som en del af fællesskabet

•    Forældre kan få inspiration og viden til forældreopgaven gennem fyraftensmøder med f.eks fordragsholdere og gode dialoger 

•    Vigtig viden omkring barnets hverdag bliver videreformidlet både fra hjemmet og personalet

•    Dialog mellem skole og hjem er konstruktiv og anerkendende