Politikker

Trivselspolitik

På Grindsted Privatskole gør vi en aktiv og vedvarende indsats for at sikre alle elevers trivsel.

Det gør vi blandt andet ved:

 • at være en lille skole hvor alle voksne kender alle elever og følger deres trivsel tæt.
 • at de voksne er anerkendende og tager elevernes henvendelser og evt. problemer alvorligt.
 • et tæt forældresamarbejde hvor hjemmet hurtigt bliver kontaktet ved trivselsproblemer.
 • at vi har aktiviteter på tværs af klasserne og blander store og små elever. Gode fællesoplevelser giver fællesskab og ansvarsfølelse.
 • at der altid er en lærer som spiser sammen med eleverne i 0. - 3.  klassen, hvilket skaber ro og hygge under spisningen.
 • at der er synlige og tilstedeværende gårdvagter i alle frikvarterne.
 • at klassens time (UUV) på alle årgange anvendes til aktivt at vende fokus mod klassens sociale fællesskab og interaktioner.
 • at eleverne undervises i sociale kompetencer og derigennem lærer fornuftige redskaber til konflikthåndtering og konfliktløsning.
 • at eleverne opdrages til at være omsorgsfulde overfor hinanden samt være opmærksomme på om alle i fællesskabet trives.
 • at eleverne lærer at vores forskelligheder er en styrke og at alle har noget positivt at bidrage med fællesskabet.
 • at eleverne får mulighed for at anvende forskellige udtryksformer i undervisningen, således at deres individuelle kompetencer anerkendes og videreudvikles.

 

I arbejdet med vores unge har vi i skoleåret 2022-2023 taget hul på et nyt samarbejde – ny viden for at styrke unges robusthed og livsmestring. Gennem motdanmark har vi indtaget det norske koncept MOT, der i bund og grund handler om at fremme mod til at leve, mod til at vise omsorg og mod til at sige nej. MOT har til hensigt at skabe trygge klassemiljøer, der inkluderer alle. MOT bliver et værktøj, der fremmer alles trivsel, og vi forventer os meget af projektet.

 

ANTIMOBBESTRATEGI

Hvad forstår vi ved mobning?

 • Mobning er, når en eller flere personer, gentagne gange over tid, bliver udsat for negative handlinger eller udelukkelse fra et fysisk eller digitalt socialt fællesskab.
 • Mobning er et gruppefænomen. Der kan foregå udstødelses-handlinger mellem enkeltpersoner, men det er mobning, når disse handlinger foregår i og omkring et gruppefællesskab.
 • Mobbeformerne kan være direkte og forfølgende, eller de kan være indirekte og udelukkende.

På Grindsted Privatskole accepterer vi ikke mobning, såvel fysisk som digitalt.
Alle ansatte, forældre og elever er forpligtet på at tage mobning alvorligt og arbejde med klassens trivsel med henblik på at skabe en skole, hvor alle trives.

Hvordan forebygger vi mobning?

 • Klar udmelding af skolens holdning til elevtrivsel/mobning til elever, forældre og alle ansatte.
 • Alle klasser opstiller sociale spilleregler og udarbejder sociale mål i årsplanen for UUV, og der laves en trivselsmåling mindst hvert 3. år.
 • Alle klasser bliver bekendt med, hvad mobning er samt konsekvenserne deraf. 
 • Skolen arbejder med forskellige tiltag for elevtrivsel og fællesskab på tværs af klasserne for at sikre tryghed og trivsel for alle.  

Handleplan for elever, som udsættes for mobning:

 • Sig STOP, hvis du bliver drillet og ikke synes det er sjovt og respekter når andre siger STOP.
 • Undgå klikedannelser, dvs. lad være med at holde nogen udenfor.
 • Fortæl det til en voksen, hvis du bliver mobbet. 
 • Hvis du ser en elev blive mobbet, kan du hjælpe ved at stoppe mobningen og sige det til en voksen. 

Handleplan ved vold/krænkelse af elever
Ved elevsager vurderes det, hvorvidt hændelsen er af en sådan karakter, at handleplanen skal træde i kraft. Denne vurdering foretages som regel af den/de ansatte, der involveres i konflikten. I det øjeblik skolen går ind i sagen, skal forældrene orienteres om, at sagen eksisterer. Det er den på skolen involverede part, der har ansvaret for dette.

Tegn på vold/krænkelse medfører, at handleplanen træder i kraft.
 

I forhold til den krænkede elev

 • Der tages vare på den forulempede elev herunder inddrages klasselærer.
 • Hvis det vurderes at det er nødvendigt kontaktes skadestuen.
 • Forældrene til den forulempede elev kontaktes straks eller senere på dagen af de involverede voksne / ledelsen.

I forhold til den krænkende elev

 • De involverede voksne, klasselærer og/eller ledelsen danner sig et overblik over situationen for at vurdere, hvad der skal ske i sagen.
 • Herefter tages en samtale med eleven.
 • Eleven kan udelukkes fra undervisningen/pauserne/den kommende time/resten af dagen og evt. de kommende dage (max en uge). Det er ledelsens afgørelse.
 • Ved bortvisning kontaktes forældrene og eleven afhentes.

I forhold til sagen

 • Klasselæreren informeres om sagen.
 • Hjemmet kontaktes og informeres.
 • Der laves notat om episoden. (Notat i klasselog).
 • Personalet informeres om sagen.
 • Eventuelt orienteres klassens/skolens øvrige forældre.
 • Eventuelt kontaktes de sociale myndigheder.