Skole-hjem samarbejde

På Grindsted Privatskole ønsker vi et godt og konstruktivt samarbejde omkring jeres barn, og vi har i den forbindelse udarbejdet principper for skole­hjemsamarbejde, som danner grundlaget for skolens fokus på at skabe faglig og personlig udvikling i samarbejde med forældre. Ønsket er, at vi har et fælles platform at gå i dialog omkring.

SAMARBEJDE

I kan af personalet forvente at:

 • I og jeres barn føler jer velkomne hos os.
 • Vi involverer os i jeres barn og drager omsorg (udfordringer, støtte, trøst, glæde).
 • Vi yder vores bedste for at jeres barn lærer mest muligt.
 • Vi ser det bedste i jeres barn og dyrker dets styrker.
 • Vi udviser gensidig respekt og agerer professionelt.
 • Vi kommunikerer primært via Skoleintra og svarer altid på jeres henvendelser.

Vi forventer af jer forældre at:

 • I indgår i en åben og ærlig dialog både i hjemmet og i skolen.
 • I har en positiv tilgang til undervisningen og aktiviteter i skolen.

 • I støtter op om traditioner og arrangementer gennem aktiv deltagelse.

 • De gode historier fortælles offentligt, og at alt andet tages direkte med den konkrete lærer eller pædagog.

 • Skolen prioriteres højt og fravær reduceres til et minimum.

 • I støtter op om barnets skolegang (møder til tiden, udstyr er i orden, iPad oplades mv), så børnene lærer at være ansvarlige.

 • I holder jer dagligt orienteret om barnets skolegang via Forældreintra og Docendo.

LOYALITET

I kan af personalet forvente at:

 • vi overholder vores tavshedspligt.

 • I bliver mødt med forståelse og respekt.

 • Vi indgår i en positiv dialog og vi står til rådighed med råd og vejledning.

Vi kan af jer forældre forvente at:

 • I overholder ”tavshedspligten” (at samtaler om børn, voksne og skolen generelt afleveres de rigtige steder).
 •  I udviser omtanke i brug af sociale medier, hvor det omhandler skolen.
 • I udviser forståelse for hinandens situationer.

HVIS NOGET GÅR GALT:

I kan af personalet forvente at:

 • vi reagerer hvis vi oplever manglende trivsel, og vi vil samarbejde konstruktivt.
 • Vi hjælper og vejleder i forhold til mulige foranstaltninger.
 • Vi ringer, hvis jeres barn bliver sygt.
 • Vi har en sorg-­ og kriseplan.

Vi kan af jer forældre forvente at:

 • personalet bliver informeret om forandringer og oplevelser som påvirker barnet.
 • I respekterer personalets professionalisme i den konkrete situation.
 • I skriver i kontaktbogen på Intra inden kl. 7.50, når jeres barn er fraværende.

Udarbejdet af lærere og ledelse i samarbejde med Bestyrelsen, august 2016

forældreråd

– et vigtigt samarbejde for klassens trivsel

Den selvejende institution Grindsted Privatskole har et værdigrundlag og en pædagogisk målsætning, der vægter fællesskabet meget højt. Det er en særdeles vigtig del af vores værdigrundlag at styrke alle børn og elever i udviklingen af deres sociale kompetencer, således at man føler sig som en del af et større fællesskab.

På Grindsted Privatskole lærer man at respektere hinandens forskelligheder og styrker. Samtidig er det vores overbevisning, at vi gennem fokus på udviklingen af de sociale kompetencer lærer eleverne at tage initiativ til at drage omsorg for hinanden. Alle har et medansvar i at få det brede fællesskab til at fungere.

At have sit barn som elev på Grindsted Privatskole er et aktivt valgt, og man forventes at være en handledygtig medspiller gennem elevens skoleliv. Formålet med forældrerådet er naturligvis at styrke klassens generelle trivsel. Forældrerådet består af fire medlemmer, og valgperioden er på to år med overlap, så der skiftes to forældre ud hvert år. Dermed sikres erfaringen i gruppen. Som forælder på Grindsted Privatskole har man valgt et aktivt engagement i skolen, og derfor er det naturligt, at man deltager i forældrerådet i minimum én periode i barnets skoleliv. Det er hensigten, at forældrerådet står bag to til tre arrangementer i løbet af et skoleår. Klasselæreren inviteres altid med til arrangementer, men da disse arrangementer er placeret i lærerens fritid, vil en deltagelse være helt op til den enkelte.

Som en stor hjælp til forældrerådet udleverer bestyrelsen en informativ forældrerådsmappe indeholdende skolens aktivitetskalender i form af et årshjul samt en beskrivelse af klassens tidligere arrangementer. Forældrerådet opdaterer mappen med information om egne afholdte arrangementer, og mappen går i arv fra år til år.

Forældrerådets sammensætning bestemmes på første skoledag.

Udarbejdet af Bestyrelsen, august 2019