Evaluering og forældresamarbejde

Evaluering OG SKOLE-HJEM SAMARBEJDE

Evaluering og forældresamarbejde 

Skole-hjemsamtalerne, og dermed evaluering af den enkelte elev, skal foregå i samarbejde (skole og hjem) og skal være af en sådan karakter, at den enkelte elev udfordres og får lyst til at lære mere. Udgangspunktet er den pædagogiske målsætning, hvor det netop ikke kun er faglige mål, men alle områder, der arbejdes med.

Vi har en god praksis med opfølgning på hverdagens små og store udfordringer. Her er intranet et rigtig godt redskab. Det vil sige, at vi ikke venter med ”alt” til næste samtale – og dermed er der god mulighed for en kort opsamling og især fokus på udbytte af undervisning og læringsmål ved de planlagte samtaler.

 

Der gives karakter og udtalelser på elevens arbejdsindsats efter flg plan:

1.- 3. klasse. Arbejdsindsats beskrives i sammenhæng med en kortfattet, generel evaluering af elevens udbytte af undervisningen. 

4. - 6. klasse.Der gives løbende evaluering via digitale platforme, og derudover evalueres elevens faglige udbytte samt arbejdsindsats i skriftlig form.

7.-9. klasse karaktergivning i alle fag (dog ikke valgfag).

 

Samarbejde mellem skole og hjem. 

Forud for start i spilop-gruppen har børnehaveklasselederen og skolepædagogen en før-skole samtale med forældre vedr. den enkelte elev. 

I 0. klasse afholdes der samtaler efter behov i efteråret samt en samtale i foråret. 

I 1. klasse afholder klassens matematik og dansklærer hjemmebesøg i løbet af efteråret. I foråret afholdes der samtaler på skolen. 

2.-9. klasse:

Skole-hjem samtaler efter behov, hvor alle som minimum kan påregne en samtale i foråret, og ellers vil der være en løbende dialog, og forældre er altid mere end velkomne til at aftale et møde. Vi har en tæt kontakt til forældrene og vil løbende orientere om elevernes udvikling via læringsmål som udarbejdes i samarbejde med elev og forældre. Skolens digitale platform gør det muligt at give hver enkelt elev en detaljeret og fortløbende tilbagemelding på læringsmål som forældrene kan følge.  

Overordnet set handler det om, hvilken form for evaluering, der giver et fremadrettet større udbytte af undervisningen for den enkelte elev.