Vedtægter For Støtteforeningen

VEDTÆGTER FOR GRINDSTED PRIVATSKOLE OG BØRNEHAVEN LINDETRÆET STØTTEFORENING

§1

Foreningens formål er

  1. at yde praktisk hjælp og evt. økonomisk støtte til forskellige arrangementer.
  2. at yde hjælp til klasser/børnehaven eller enkelte elever til f.eks. lejrture eller lignende.

§2

Foreningens hjemsted er Grindsted Privatskole, Trehøjevej 10, 7200 Grindsted.

§3

Som ordinære medlemmer af Støtteforeningen kan alle optages.

§4

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

§5

Ordinær generalforsamling og forældremøde afholdes én gang årligt.

§6

Den ordinære generalforsamling vælger foreningens bestyrelse og suppleanter.

På valg i lige årstal er 3 bestyrelsesmedlemmer.

På valg i ulige årstal er 2 bestyrelsesmedlemmer.

Valget gælder for to år.

Derudover vælges der hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen.

Valget gælder for ét år.

§7

Generalforsamlingen er beslutningsgyldig med 2/3 stemmeflertal, uanset de fremmødtes antal.

§8

Et medlem kan ved behørig fuldmagt lade sig opstille til valg til bestyrelsen på generalforsamlingen.

§9

Bestyrelsen skal bestå af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Det skal tilstræbes at bestyrelsen består af både forældre til skolens elever og børnehavens børn. Ekstraordinært kan der vælges blandt bedsteforældre til nuværende elever i skolen og børn i børnehaven samt blandt forældre til tidligere elever og børn i børnehaven.  

Bestyrelsen vælger blandt sig formand, kasserer og sekretær, der i forening udgør forretningsudvalget.

§10

Ekstraordinær generalforsamling kan efter behov indkaldes af foreningens bestyrelse og skal af denne indkaldes, hvis mindst ¼ af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom.

§11

Afstemninger og valg på generalforsamlingen foretages altid ved skriftlig afstemning.

§12

Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt med mindst 10 dages varsel. Der vedlægges dagsorden for generalforsamlingen.

§13

Foreningen fastsætter på hvert års ordinære generalforsamling kontingent for indeværende skoleår.

§14

Foreningens vedtægter kan ændres gennem en generalforsamlingsbeslutning med 2/3 stemmeflertal.