Antimobbestrategi

ANTIMOBBESTRATEGI

Hvad forstår vi ved mobning?

 • Mobning er, når en eller flere personer, gentagne gange over tid, bliver udsat for negative handlinger eller udelukkelse fra et fysisk eller digitalt socialt fællesskab.
 • Mobning er et gruppefænomen. Der kan foregå udstødelses-handlinger mellem enkeltpersoner, men det er mobning, når disse handlinger foregår i og omkring et gruppefællesskab.
 • Mobbeformerne kan være direkte og forfølgende, eller de kan være indirekte og udelukkende.

På Grindsted Privatskole accepterer vi ikke mobning, såvel fysisk som digitalt.
Alle ansatte, forældre og elever er forpligtet på at tage mobning alvorligt og arbejde med klassens trivsel med henblik på at skabe en skole, hvor alle trives.

Hvordan forebygger vi mobning?

 • Klar udmelding af skolens holdning til elevtrivsel/mobning til elever, forældre og alle ansatte.
 • Alle klasser opstiller sociale spilleregler og udarbejder sociale mål i årsplanen for UUV, og der laves en trivselsmåling mindst hvert 3. år.
 • Alle klasser bliver bekendt med, hvad mobning er samt konsekvenserne deraf. 
 • Skolen arbejder med forskellige tiltag for elevtrivsel og fællesskab på tværs af klasserne for at sikre tryghed og trivsel for alle.  

Handleplan for elever, som udsættes for mobning:

 • Sig STOP, hvis du bliver drillet og ikke synes det er sjovt og respekter når andre siger STOP.
 • Undgå klikedannelser, dvs. lad være med at holde nogen udenfor.
 • Fortæl det til en voksen, hvis du bliver mobbet. 
 • Hvis du ser en elev blive mobbet, kan du hjælpe ved at stoppe mobningen og sige det til en voksen. 

Handleplan ved vold/krænkelse af elever
Ved elevsager vurderes det, hvorvidt hændelsen er af en sådan karakter, at handleplanen skal træde i kraft. Denne vurdering foretages som regel af den/de ansatte, der involveres i konflikten. I det øjeblik skolen går ind i sagen, skal forældrene orienteres om, at sagen eksisterer. Det er den på skolen involverede part, der har ansvaret for dette.

Tegn på vold/krænkelse medfører, at handleplanen træder i kraft.
 

I forhold til den krænkede elev

 • Der tages vare på den forulempede elev herunder inddrages klasselærer.
 • Hvis det vurderes at det er nødvendigt kontaktes skadestuen.
 • Forældrene til den forulempede elev kontaktes straks eller senere på dagen af de involverede voksne / ledelsen.

I forhold til den krænkende elev

 • De involverede voksne, klasselærer og/eller ledelsen danner sig et overblik over situationen for at vurdere, hvad der skal ske i sagen.
 • Herefter tages en samtale med eleven.
 • Eleven kan udelukkes fra undervisningen/pauserne/den kommende time/resten af dagen og evt. de kommende dage (max en uge). Det er ledelsens afgørelse.
 • Ved bortvisning kontaktes forældrene og eleven afhentes.

I forhold til sagen

 • Klasselæreren informeres om sagen.
 • Hjemmet kontaktes og informeres.
 • Der laves notat om episoden. (Notat i klasselog).
 • Personalet informeres om sagen.
 • Eventuelt orienteres klassens/skolens øvrige forældre.
 • Eventuelt kontaktes de sociale myndigheder.