Profil

GRINDSTED PRIVATSKOLE SIKRER TRIVSEL FOR ALLE

På GP skal Det 21. århundredes kompetencer være aktiv og synlig i hverdagen. Det er tydeligt beskrevet i den pædagogiske målsætning og et vigtigt afsæt for planlægningen og gennemførelsen af hverdagen på GP 
– både i børnehaven og i skolen.

På GP er forudsætningen for læring, at der er en høj trivsel. Trivsel for alle skabes og sikres ved at alle oplever værdien ved fællesskabet og forstår at alle har et ansvar for egen og andres trivsel. 

Trivsel på GP styrkes fortsat gennem:

•    At der er en god stemning med plads til glæde og humor.

•    Der er en ordentlig omgangstone og der arbejdes aktivt på at sikre den både i det fysiske miljø og på de digitale platforme. Voksne, både ansatte og forældre, er gode forbilleder

•    De voksne er nærværende og tydelige og der er tid til trivselssamtaler

•    Et tæt og forpligtende forældresamarbejde

•    Engageret, veluddannet personalegruppe med forskellige kompetencer.

•    At skabe rum og rammer for fællesskabende aktiviteter, f.eks tværgående børnefællesskaber, morgensang for hele skolen, fremlæggelser og invitationer til at deltage på tværs af klasser/børnehaven, oplevelser og ture mv.

 

på gp kommer man i skole for at lære noget

På GP vil vi, at det enkelt barn mødes med en høj faglig standard, så alle inspireres og motiveres til faglig og personlig udvikling. Det skal ske ved:

•    At vi ansætter og fastholder fagligt dygtigt personale

•    At personalet uddannes løbende

•    At elever med særlige behov får kvalificeret støtte og hjælp

•    At vikarer fortrinsvis enten er kendt fagpersonale eller unge, der ønsker at uddanne sig til lærer eller pædagog og nye vikarer indgår i introforløb med fagpersonale i klasserne/børnehaven.

•    At nye undervisningsmetoder/pædagogiske tilgange drøftes, så dagligdagen gøres levende, relevant og meningsfyldt i en tid, hvor verden er i konstant forandring.

•    At der sikres tid og mulighed for at der kan ske et professionelt samarbejde om både det enkelte barn og klasse/gruppe.

•    At der sikres en god evalueringskultur, så den enkelte elevs lyst til at lære styrkes.

•    At skolen ligger højt i sammenlignelige statistikker, (som CEPOS), og i sammenligning med kommunens skoler. Vi skal være bevidste om at disse statistikker ikke må stå alene, men ses sammen med den enkeltes personlige udvikling og udvikling af kompetencer i øvrigt.

•    At Det 21. Århundredes kompetencer anses for væsentlige for det enkelte barns udvikling, da vi tror på, at de er med til at forberede den enkelte til nutidens og fremtidens udfordringer og opgaver.

•    At skolen uddanner til alle typer jobs – også dem, vi ikke kender endnu.

 

synlighed i lokalsamfundet

GP vil være en aktiv og synlig del af lokalsamfundet (Billund Kommune) og det skal afspejle sig både i aktiviteter og udlevelse af værdier. GP vil tage medansvar for udvikling af lokalsamfundet, hvor det giver mening i f.t. skolens og børnehavens kerneopgaver.

Det kan bl.a. ske gennem:

•    GP afholder arrangementer på matriklen eller i lokalområdet. 

•    Børnenes arbejde udstilles i f.eks lokale butikker, på sygehuset, rådhuset eller lign. Der arrangeres forældreforedrag, teaterforestillinger, koncerter, og gæster inviteres til deltagelse i undervisningen, lave åbent-hus arrangementer mv.

•    Barnet forstår at man er en del af et større fællesskab både lokalt og globalt, og lærer at tage ansvar for egne valg og handlinger. Gennem undervisningsforløb med fokus på f.eks socialt udsatte, ”bag for en sag”, besøg i institutioner, klimarelateret projekter, mv.

•    Aktiv deltagelse i samarbejder og projekter i lokalsamfundet. Gennem lokale virksomhedsadoptioner for alle klassetrin samt enkeltstående projekter. GP er medlem af Billund Erhvervsfremme og deltager i øvrige         relevante samarbejdsforaer både kommunale og private. Skolen åbnes op for udlejning til andre aktiviteter (ex. danseskole).

•    At GP har en aktiv markedsføringsprofil. Det er vigtigt at den gode historie formidles på mange forskellige måder. Det sker bl.a. aktive profiler på sociale medier, pressemeddelelser, hjemmeside, elevproduktioner, der fortæller om hverdagen og særlige aktiviteter, bannere mv.på bygningerne. Det er vigtigt, at alle markedsføringstiltag udtråler professionalitet, faglighed og kvalitet. 

 

gp tager et socialt ansvar

GP afspejler det samfund, vi er en del af. Derfor kan man på GP forvente at møde mangfoldighed af kompetencer, religioner, interesser, nationaliteter, erhverserfaring, og resurser. 

Det skal vise sig i:

•    Respekt for forskellighed

•    Nysgerrighed for mangfoldighed

•    Eleverne/børnene lærer at drage omsorg for hinanden og dermed tage ansvar for trivsel for alle

•    En god dialog, hvor forventningerne afstemmes i f.t. skolestart/start i børnehaven

•    At skolepengesatserne er på et niveau, hvor skolen er for de mange og ikke kun for de få

•    Have mulighed for en dialog med bestyrelsen/ledelsen om muligheder, hvis det i en periode kan være vanskeligt at betale skolepengene

 

forældresamarbejde

På GP vægter vi et godt og konstruktivt forældresamarbejde højt

•    Vi ser forældrene som medansvarlige og vigtige holdspillere for børnenes trivsel - både deres egne og andres børn

•    Vi anser forældre, som en vigtig resurse, som har lyst til at bidrage til børnenes og skolens udvikling

•    Vi forventer, at forældre deltager aktivt i skolens og børnehavens hverdag med opbakning til arrangementer og skolegangen

•    Nye forældre bliver hurtigt inddraget og ser sig som en del af fællesskabet

•    Forældre kan få inspiration og viden til forældreopgaven gennem fyraftensmøder med f.eks fordragsholdere og gode dialoger 

•    Der er på GP et tæt forældresamarbejde hvor alt vigtig viden omkring barnets hverdag bliver videreformidlet både fra hjemmet og personalet

•    Kommunikationen mellem skole og hjem er i en konstruktiv og anerkendende omgangstone.