Skolestart

SKOLESTART


INDMELDELSE

Der er løbende indmeldelse til skolestart i 0. klasse på Grindsted Privatskole. I er velkomne til at kontakte skolens kontor på 75 32 09 22 og aftale en rundvisning, hvor vi fortæller om skolens værdier, men det er også muligt blot at aflevere en indmeldelsesformular, hvorefter vi bekræfter om dit barn har mulighed for at få en plads eller vil blive skrevet på venteliste, da vi lige nu har venteliste på mange klassetrin. 

Ved indmeldelse midt i et skoleforløb aftales der møde med skolens ledelse, hvor efter der kan aftales besøgsdage på vores skole. Den samlede forventningsafstemning kan muliggøre et skoleskifte.

 

BEKRÆFTELSE AF INDMELDELSE

I oktober måned modtager I en opkrævning svarende til 2 måneders skolepenge, så vi sikrer, at I vil benytte jer af en plads i vores kommende før-skolegruppe. Beløbet er en refusion for skolepengene for august og september det efterfølgende år.

 

OPSTARTSMØDE FOR FORÆLDRE

I slutningen af februar afholder vi informationsaften for forældrene til den kommende før-skolegruppe. Her vil I møde de voksne som bliver samarbejdspartnere i skolestarten.

 

FØRSTE SKOLEDAG

I starten af april holder vi første skoledag, hvor vi fejrer at skolelivet starter. I er som forældre meget velkomne til at deltage denne dag.

 

EN TYPISK skoledag

Kl. 06.15-07.40 : Morgen-SFO i Børnehaven Lindetræet for tilmeldte børn

Kl. 07.50-08.00 : Skoledagen starter med morgensang i multi

Kl. 08.00-09.30 : Forskellige aktiviteter / undervisning

Kl. 09.30-09.55 : Frugt og frikvarter med skolen.

Kl. 09.55-11.25 : Forskellige aktiviteter / undervisning

Kl. 11.25-11.55 : Madpakke og frikvarter med skolen.

Kl. 11.55-13.25 (10.40 man+fre) : Forskellige aktiviteter / undervisning

Kl. 13.25-15.00 : Aktivitetstimer i SFO (tilbydes alle 0. - 3. klasse))

Kl. 15.00-16.30 : Udvidet aktivitetstid (SFO) for tilmeldte børn (fredag til 16.00)

 

OPSTARTSAMTALER

Vi prioriterer forældresamarbejdet højt, og derfor afholder børnehaveklasselederen og skolepædagogen opstartssamtaler i maj for at skabe det bedste grundlag for et tæt skole-hjem samarbejde. Der vil komme tilmelding til disse samtaler på forældreintra.

 

SKOLEFRITIDSORDRNING 

SFO aktivitetstid indgår som en del af skolepengene for alle elever fra 0.-3. klasse i tidsrummet 13.25 - 15.00. Når vores førskole - Spirer-klassen - er i gang fra 1. april, så er også de en del af SFO aktivitetstid.

Kl. 13.25 slutter alm. skoleskema, og eleverne bliver i klassen, hvor den voksne starter SFO op med at fortælle om dagens værksteder. Herefter starter de forskellige værksteder op. Aktivitetstid slutter kl. 15.00 og inden er der fælles oprydning. 

Skal dit barn hjem før SFO slutter, er det vigtigt at brikken sættes på ”gået hjem”.

Det er muligt at tilkøbe mere SFO-tid, hvis dit barn har behov for pasning i tidsrummet 15.00-16.30, fredage 16.00. Det samme gør sig gældende for morgenpasning fra 6.30-7.40.

 

FERIEPASNING

Spirerne går på sommerferie sammen med skolens øvrige elever.

I sommerferien foregår pasningen sammen med børn fra børnehaven Lindetræet. I juli måned er der feriepasning, hvis der er et reelt pasningsbehov, mod en ekstra betaling på 500 kr. pr. uge.

Fra august er det muligt at få pasning i SFO fra 8.00-15.00, da det er inkluderet i skolepengene. Har dit barn behov for pasning før og efter dette tidsrum, er der brug for at I tilkøber morgenpasning og udvidet aktivitetstid. I så fald bedes i rette henvendelse til skolens kontor.

 

PRIS

Forældrebetalingen i Spirerne er den samme som en fuldtidsmodul i børnehaven i april, maj og juni.

 

Førskole - Spirerne

SPIRERNE

Den 1. april tager vi hvert år imod en flok spændte før-skole børn og deres forældre. Det er er altid en ganske særlig dag, da det er den første af mange spændende og lærerige skoledage. I før-skolegruppen, som hos os hedder Spirerne, har vi fokus på tryghed, fællesskab og skoleparathed. 

Det vil være skolepædagogen som primært varetager undervisningen i spiregruppen, og en betydelig del af skoleugen er med to voksne i klassen. .

 

MÅL FOR FØR-SKOLE GRUPPEN

- at styrke og forberede børnene til skolestart, hvor der tages udgangspunkt i den anerkendende pædagogik = børn skal ses, høres og forstås.

- Legen prioriteres højt, da legen er med til at styrke børnenes fantasi og evne til at indgå i sociale sammenhænge.

- Der arbejdes ud fra temaforløb, så børnene får en fornemmelse af, hvordan det er at gå i skole. 

- Vi vil tydeliggøre de forventninger vi har til forældrene gennem indskrivningssamtaler i maj måned, for på den måde at styrke samarbejdet om børnenes udvikling. 
 

0. KLASSE PÅ GRINDSTED PRIVASTKOLE

I 0. klasse på Grindsted Privatskole har vi fokus på børnene og deres fællesskab, samtidig med at dette første år på skolen også introducerer dit barn til den faglighed, som præger alle klassetrin.

Fagligt fokus:

  • Tidlig læsning, da klassen undervises i dansk og matematik af uddannede faglærere fra dag et.
  • Undervisning i motorik, musik og LEGO education.
  • Basistimer med børnehaveklasseleder med fokus på indlæring og trivsel. 

Socialt fokus:

  • At barnet er en god kammerat
  • At barnet kan fungere godt og indrette sig efter fællesskabet
  • At barnet får en god start på livet som skolebarn